Barion Pixel
  ENTJ INTJ ENTP INTP ENFJ INFJ ENFP INFP
Domináns Te Ni Ne Ti Fe Ni Ne Fi
Kiegészítő Ni Te Ti Ne Ni Fe Fi Ne
Harmadlagos Se Fi Fe Si Se Ti Te Si
Alárendelt Fi Se Si Fe Ti Se Si Te
  ESFP ISFP ESTP ISTP ESFJ ISFJ ESTJ ISTJ
Domináns Se Fi Se Ti Fe Si Te Si
Kiegészítő Fi Se Ti Se Si Fe Si Te
Harmadlagos Te Ni Fe Ni Ne Ti Ne Fi
Alárendelt Ni Te Ni Fe Ti Ne Fi Ne

Az adatgyűjtés és feldolgozás négy módja

Érzékelés (Sensing)

(Se) Kifelé forduló érzékelés: Az anyagi világ öt érzékkel történő megismerése és megtapasztalása

Az Extravertált Érzékelés funkció biztosítja egy személynek, hogy az életet a tapasztalatain keresztül értelmezze. Ez az öt érzékszervvel tapasztalt dolgok éles érzékelésének képessége. Felvillanyozzák a tapasztalatok, és képes a mának, a jelennek élni.

 • Tapasztalat
 • Cselekvés
 • Megfigyelés és válasz
 • Alkalmazkodás és változás
 • Jelen-orientált
 • Az érzékletek ragadják meg a figyelmet
 • A figyelem arra irányul, ami kilóg a képből és befolyásolhatja a helyzetet (az 5 érzékszervet használva)
 • Tudatosodik az érzékszervek által közvetített rengeteg részlet
 • Annak észrevétele, ami „itt és most” történik, változik
 • A helyzetben fontos információkat keres
 • Az energia átáramlik arra, hogy több és gazdagabb érzéklethez jusson az illető
 • A lényeg a lehetséges következő lépések
 • A tennivalókról beszél
 • Az összképhez szükséges további részletekről kérdezősködik
 • Nem érdeklődik a nonverbális jelek iránt
 • A tapasztalás során esztétikai élményre és élvezetre törekszik
 • A figyelem kifelé irányul, további érzékletek felé
 • A jelenben tapasztal

Típusok, amelyeknél domináns: ESTP, ESFP

(Si) Befelé forduló érzékelés: A múlt eseményeinek és pontos részleteknek a felidézése

Az Introvertált Érzékelés funkció biztosítja egy személynek, hogy sokmindenre részletesen emlékezzen, és képes legyen ezt a jelenlegi adatokhoz mérni. Ez az a képesség, mely a jelen tapasztalatait a múlt tapasztalataihoz köti, összefüggést keresve.

 • Emlékezés
 • Kapcsolatteremtés
 • Összehasonlítás és Ütköztetés
 • Egyezések és Eltérések észrevétele
 • Múlt-orientált
 • Az érzékletek korábbi benyomásokat és tapasztalatokat hívnak elő az emlékezetből
 • A figyelem a hasonlóságokra és különbségekre irányul
 • Tudatosodik a múlt és jelen közötti eltérés
 • Az ellentmondások észrevétele
 • A helyzethez köthető emlékek keresése
 • Az energia marad a felidézett képnél
 • A lényeg a múltbeli sikerek vagy kudarcok
 • Múltbeli tapasztalatokról beszél
 • Valaminek a történetéről, már meglévő tapasztalatokról kérdez
 • A múlt tanulságai iránt érdeklődik
 • Törekszik, hogy ne kövesse el még egyszer ugyanazt a hibát
 • A figyelem befelé irányul, a múltra
 • Újraéli fejben a tapasztalatokat

Típusok, amelyeknél domináns: ISTJ, ISFJ


Intuíció (Intuition)

(Ne)Kifelé forduló intuíció: Elemzi az összefüggéseket, kihámozza a jelentéseket és lehetőségek után kutat

Az Extravertált Intuíció segítségével egy személy képes meglátni a különböző utakat, ösvényeket. Ahogy az információ jön, különböző lehetőségek merülnek fel, és ráeszmél, hogy mindig lehet a dolgokra egy másik nézőpontból tekinteni.

 • Következtetés
 • Feltételezés
 • Lehetőségek meglátása
 • Kíváncsi és vitatkozó
 • Arra figyel, ami bekövetkezhet
 • Az érzékletek alternatívákat juttatnak eszébe
 • Kapcsolatokra és összefüggésekre figyel
 • Tudatosodnak a mintázatok, a lehetséges következmények és a jelentések
 • Észreveszi a metakommunikációt, olvas a sorok között
 • A jelen helyzetben azt keresi, mi minden volna lehetséges
 • Az energia átáramlik további összefüggések keresésére
 • A lényeg az összkép összetett volta
 • Új ötletekről, lehetőségekről beszél
 • Azt kérdezi, "Arra gondoltál már, hogy...?"
 • A helyzetek jelentése iránt érdeklődik
 • Lehetőségek, alternatívák, ötletek kiagyalására törekszik
 • A figyelem kifelé irányul, további összefüggések keresése felé
 • A tapasztalatok értelmezése

Típusok, amelyeknél domináns: ENTP, ENFP

(Ni) Befelé forduló intuíció: A hatások előrelátása, fogalmak megalkotása, valamint a jövő elképzelése.

Az Introvertált Intuíció biztosítja egy személynek, hogy legyen egy benyomása, érzete a jövőről. Képesség, mely felfog és ráérez egy mintára vagy tervre. Az Introvertált Intuíció könnyedén feldolgozza azon információkat, amiket általában nehéz megérteni és elemezni.

 • Előrelátás
 • Fogalomalkotás
 • Bonyolult mintázatok megértése
 • Szintetizál és szimbolizál
 • Jövő-orientált
 • Az érzékletek bonyolult helyzeteket világítanak meg
 • Jövőbeni hatásokra figyel
 • Tudatosodnak az egyetemes jelentések és jelképek
 • Rendszereket, teljes mintázatokat vesz észre
 • Belső képeiben a megértés eszközeit keresi
 • Az energia ott marad a látomásnál
 • A lényeg a megértés mélysége
 • A jövőről és a jelentésről beszél
 • Az kérdezi: "Mi célból?"
 • A jövő és a másokban rejlő lehetőség iránt érdeklődik
 • Újszerű megközelítésre,, egyetemes jelképekre törekszik
 • A figyelem befelé irányul, a jövőt formáló képekre
 • Egy tapasztalat elképzelése és az arra való felkészülés

Típusok, amelyeknél domináns: INTJ, INFJ


A döntéshozás négy módja

Gondolkodás (Thinking)

(Te) Kifelé forduló gondolkodás: Szervezés, felosztás, rendezés, kritériumok és elvek alkalmazása

Az Extravertált Gondolkodás funkció segítségével egy személy dolgokat, gondolatokat és érveket rendez és kategorizál. Képesség, mely látja a tettek logikus következményeit. Sorrend és rendezettség alapján halad.

 • Szervezés
 • Összehangolás és sorba rendezés
 • Felosztás
 • Kritériumokkal való ütköztetés
 • Az itt és most jellemzői
 • A végrehajtáshoz szükséges lépésekről beszél
 • Kérdéseit úgy teszi fel, hogy rávezesse a társát a válaszra – akárcsak Szókratész
 • A cél eléréséhez szükséges prioritásokat vizsgálja
 • Döntést hoz a munkatervről, sorrendről és ranglétráról
 • Meghatározza a cél eléréséhez szükséges forrásokat
 • Elvek és kritériumok vezetik
 • Meggyőzőereje a logika
 • Észreveszi az alkatrészeket, és hogy mi hiányzik
 • A lényeg az ok és az okozat
 • Keresi az ésszerűséget
 • Kutatja a hatékony szervezés lehetőségeit
 • Rendre és hatékonyságra törekszik
 • Megszervezi a tapasztalatait

Típusok, amelyeknél domináns: ESTJ, ENTJ

(Ti) Befelé forduló gondolkodás: Elemzés, osztályozás, a működés hogyanja

Az Introvertált Gondolkodás funkció biztosítja egy személynek, hogy adatokat kategorizáljon és elemezzen. Az a képesség, mely következetlenségeket vesz észre, tudja mi hogyan működik, és problémákat old meg.

 • Elvek
 • Osztályozás
 • Elemzés
 • Ellentmondás-mentesség
 • Egyetemesség
 • Arról beszél, hogy a dolgok hogyan illeszkednek egy tervrajzba vagy modellbe
 • Azt kérdezi: hol a baj, miért nem működik
 • Vizsgálja a következetességet és a pontosságot
 • Eldönti valamiről, hogy micsoda
 • Meghatározza a lényeges tulajdonságokat
 • Az vezeti, hogy mi hogyan működik
 • Meggyőzőereje a tiszta és pontos meghatározásokban rejlik
 • Észreveszi a következetlenségeket és a pontatlanságokat
 • A lényeg az alapos és minden szempontból való elemzés
 • Kerek és egyértelmű magyarázatokat keres
 • Kritikus pontok után kutat, ahonnan megragadhatja a dolgokat
 • Kutatja a problémákat, a megoldásukra törekszik
 • Elemzi és kritizálja a tapasztalatot

Típusok, amelyeknél domináns: ISTP, INTP


Érzés (Feeling)

(Fe) Kifelé forduló érzés: Embertársak figyelembe vétele

Az Extravertált Érzés funkció segítségével képes egy személy mások szükségleteihez igazítani a saját viselkedését. Képessé tesz a másokkal való együttérzésre, és másokhoz való kötődésre vágyik kedvességgel és megértéssel. Előcsalogat másokat, és a látható vagy kimondatlan szükségletekre reagál.

 • Megfontolt
 • Módosít és kényelmet nyújt
 • Jóváhagyás
 • Megfelelő-e
 • Az itt és most jellemző
 • Személyes részletekről beszél
 • Arról kérdez, másnak mire van szüksége
 • Vizsgálja a megfelelő mi-voltot
 • Eldönti, mi kedves, baráti vagy gonosz
 • Meghatározza mit akarhatnak mások
 • A csoport harmóniája vezeti
 • Meggyőzőereje önmaga kitárásában és kedvességben rejlik
 • Észreveszi, mások számára mi fontos
 • A lényeg a többiek figyelembevétele
 • Ki nem fejezett vágyakat keres
 • Kutatja kapcsolatot a többiekkel, és szüksége van azok jóváhagyására
 • Törekszik a másokkal való viszonyok ápolására
 • Tapasztalat útján teremt kapcsolatot

Típusok, amelyeknél domináns: ESFJ, ENFJ

(Fi) Befelé forduló érzés: A fontosság felmérése és az egybevágóság megtartása

Az Introvertált Érzés funkció segítségével tudja egy személy, hogy mi számára az értékes. Képesség, mellyel keresztül lehet látni másokon, és tudni lehet, hogy milyenek is valójában, mintha a használója belső radarral rendelkezne. Ha hasonló értékrendű személyt fedez fel, kapcsolódásra való vágyat érez.

 • Személyes értékrend
 • Harmonizál és tisztáz
 • Kibékít
 • Az egybevágóság ellenőrzése
 • Egyetemesség
 • Arról beszél, mi a fontos, illetve mit szeret és mit nem
 • Azt kérdezi: "Megéri?"
 • A prioritásokat az értékrendje szerint vizsgálja
 • Eldönti, mi fontos és mi nem
 • Meghatározza a fontos dolgok lényegét
 • A meggyőződés vezeti
 • Meggyőzőereje a jó-rossz, helyes-nemhelyes
 • Észreveszi, ha kilóg a lóláb
 • A lényeg az eredetiség és az értékek szerinti élet
 • Keresi, miben hihetne, miben milyen érték rejlik
 • Olyan emberek és ötletek után kutat, amiket megéri népszerűsíteni
 • Elkötelezettségre és hűségre törekszik
 • Értékeli a tapasztalatot

Típusok, amelyeknél domináns: ISFP, INFP